News > Pressemeldinger (Norwe ... > “Hubber” for verdens d ...

Pressemeldinger (Norwegian)

“Hubber” for verdens dyreliv er truet

Bergen, 21. november 2011 – Jordkloden er dekket av milliarder av usynlige trekk for dyr på vandring. På land, i vann og i luften er ulike arter avhengig av tilgang på noen kritiske områder som muliggjør deres årlige trekk mønstrer. Disse er såkalte ”hubber” for verdens dyreliv og er avgjørende for at dyr i bevegelse både skal kunne skaffe seg næring og kunne reprodusere – manglende tilgang til et slikt område kan true hele populasjoner.

Moderne transportsystemer med flyplasser, jernbaner og veier har mye til felles med de nettverk som dyrelivet er avhengig av og som strekker seg over hele kloden. Mange av disse hubbene er under intenst press fra utbygging og utnyttelse av naturressurser.

Forskere spår at målet på den globale ”gjennomsnittlig arts mengde” (Mean Species Abundance), et mål som skal gjenspeile både artsmangfold og utbredelse, vil ha en nedgang fra 0,70 i 2000 til rundt 0,63 i 2050.

Dette anslåtte tap av artsmangfold og deres utbredelse tilsvarer utryddelse av all fauna og flora i et område på 9,1 millioner km2 – omtrent på størrelse med USA eller Kina – på mindre enn 40 år.

I dag samlet forskere, politikere og fagfolk fra over 100 land seg i Bergen for å sikre arter på vandring. Tema er Bonn-konvensjonen, en FN avtale undertegnet av 116 land om beskyttelse av trekkende arter av ville dyr. Møtene skal pågå fram til 25. november.

Konvensjonen om vern av trekkende arter av ville dyr (UNEP / CMS) har nå sitt tiende partsmøte som ble åpnet av Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Fokus i år vil være på viktigheten av økologiske nettverk som et effektivt virkemiddel for å beskytte et bredt spekter av trekkende dyr.

Spesifikke anbefalinger som er basert på omfattende og grundige vurderinger er fremsatt i rapporten Living Planet: Connected Planet. Preventing the End of the World's Wildlife Migrations through Ecological Network. Rapporten ble lansert i dag og belyser hvordan internasjonalt samarbeid har resultert i suksesshistorier knyttet til å beskytte arter i bevegelse:

  • Wadden Sea samarbeidet mellom Nederland, Tyskland og Danmark har sikret en viktig hub for trekkfugler;
  • ”Palau var det første landet i verden som erklærte sine farvann som et fristed for hai - forskere estimerer nå at haidykk genererer rundt åtte prosent av landets BNP og at en enkelt hai genererer inntekter fra økoturisme som beløper seg til € 1.900.000 gjennom dens levetid”, fremhever UNEPs direktør, Achich Steiner;
  • “African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement” har brakt sammen regjeringer fra 22 land for å beskytte trekkruten til Lesser White-fronted Goose

Anbefalinger for å sikre økologiske nettverk for arter i bevegelse omfatter:

  • Evaluering av eksisterende nasjonal infrastruktur og utviklingsprosjekter for å dempe negative virkninger og håndheve konvensjonen om vern av trekkende arter av ville dyr (CMS)
  • Bygge opp om en samlet internasjonal innsats for å bekjempe miljøkriminalitet
  • Sørge for en betydelig økning i antall og størrelse på beskyttede områder
  • Restaurering av våtmarksområder, tidevannssoner og kystsområder

Merknader til redaksjon:

Konvensjonen om vern av trekkende arter av ville dyr (The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals - UNEP/CMS) arbeider for bevaring av et bredt utvalg av truede trekkende dyr over hele verden gjennom forhandlinger og implementering av avtaler og handlingsplaner. CMS er en voksende konvensjon med særlig betydning på grunn av kompetansen om arter i vandring den bygger på. Per i dag har 116 land undertegnet konvensjonen (www.cms.int).

Rapporten Living Planet: Connected Planet er tilgjengelig for gratis nedlasting på www.unep.org og www.grida.no

Høyoppløselig grafikk for fri offentlig bruk i media er også tilgjengelig for nedlasting på www.grida.no

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Nick Nuttall, UNEP Spokesperson and Head of Media, +41 795965737 or +25 4733632755, or nick.nuttall@unep.org

Veronika Lenarz, Spokesperson CMS:

T. +49 228 815-2409/ +47 46 86 15 44, F. +49 228 815-2449; vlenarz@cms.int

Norge:

Thor-Jürgen Greve Løberg, Kommunikasjonssjef, M. +47 92 82 37 45

Mandag 21 nov 2011
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)